Definícia Taekwon-Do

Taekwon-Do ako šport

Taekwon-Do I.T.F je predovšetkým bojovým umením, ale zahrňuje v sebe aj športové disciplíny. Tieto disciplíny však nie sú samoúčelné, ale vyjadrujú charakter sebaobrany a bojového umenia.

Význam športových disciplín spočíva v prezentácii technickej úrovne cvičenca a v predvedení takých výkonov, ktoré za normálnych okolností slúžia na sebaobranu. V Taekwon-Do I.T.F. existujú štyri športové disciplíny:

a. Tul (vzor)

Je to cvičenie zostáv bojových prvkov. Ním športovec ukazuje svoju technickú úroveň a znalosť bojového systému Taekwon-Do. V tejto súťažnej disciplíne sa však nedá dokázať pripravenosť na sebaobranu, resp. boj, ktorá v sebe zahrňuje postreh, fyzickú pripravenosť, sebavedomie, rýchlosť, schopnosť improvizácie atď. Pri súťaži v cvičení vzorov rozhodca porovnáva medzi dvoma športovcami, resp. družstvami ich technickú úroveň, silu, rovnováhu, kontrolu dychu a rytmus. Postupuje ten, ktorý získa najviac bodov. Všetky aspekty bodovania sú úplne v rukách rozhodcu a záleží na jeho posúdení. Z dôvodu objektivity však musí rozhodca dodržať bodovací rozsah pre jednotlivé ukazovatele.

Porovnanie technického dojmu

Technika Taekwon-Do I.T.F. má svoje špecifiká, ktoré musí cvičenec dodržať. Sú to predovšetkým:

1. Správnosť náprahu – ako určujúci faktor sa berie do úvahy poloha končatín v náprahu a ich uhol.

2. Prevedenie techniky – určujúcim faktorom je posúdenie práce všetkých telesných partií, ktoré sú do techniky zapojené a zakončenie techniky v správnej polohe v správnom uhle, vzhľadom k vertikálnej a horizontálnej osi tela.

Porovnanie sily

Technika

Taekwon-Do I.T.F. vychádza z vedeckých poznatkov o sile, preto je jedným z aspektov sily i spôsob vykonania techniky, počas ktorého športovec pohybuje telom po sínusovej vlne, čo mu umožňuje využiť okrem svojej rýchlosti aj hmotnosť. Z toho potom vychádza konečná sila. Na základe vykonania techniky a jej razantnosti rozhodca prisúdi súperom bodové ohodnotenie za silu.

Rovnováha

Na posúdenie rovnováhy sú do vzorov zahrnuté kľúčové fázy, v ktorých je možné rovnováhu súperov porovnať. Sú to predovšetkým prechody v postojoch, fázy kopov, doskoky do postojov, stoje na jednej nohe s pomalým vykonávaním techník, atď.

Kontrola dychu

Na posúdenie správnej kontroly a rozvrhnutia dychu slúži tzv. dychový rytmus. Nádychy nosom a výdychy ústami musia byť v súlade s technikou. Nádych musí byť súčasťou náprahu a technika musí končiť súčasne s energickým výdychom. Túto súhru dychu s technikou hodnotí rozhodca sluchom a vizuálnym vnemom.

Rytmus

Na porovnanie rytmu obidvoch súperov je dôležité poznať rytmus každého vzoru. Nemyslí sa tým celková rýchlosť odcvičenia vzoru, ale rytmus následnosti techník vo vzore.

To znamená, že športovec môže cvičiť vzor o niečo rýchlejšie ako jeho súper, ale techniky musia nasledovať za sebou presne podľa stanoveného rytmu. Nasledujúca technika musí prichádzať buď okamžite (v prípade pokračovacej techniky), postupne (v prípade samostatnej techniky), alebo s medzidobou (v prípade prechodu do postoja alebo kopu).

Ďalej do kategórie rytmu spadá i vykonávanie vlastnej techniky, ktorá sa môže vykonávať podľa stanoveného rytmu buď rýchlo, stredne rýchlo, alebo pomaly. Pri súťaži družstiev (tímov) tu je ešte požiadavka tímovej práce.

Na ohodnotenie teamovej práce slúži ako hlavný ukazovateľ dokonalá súhra všetkých predošlých ukazovateľov v teame, ďalej i správanie sa a rovnaké materiálne vybavenie.

Za
– technický dojem môže športovec získať body v rozsahu 0 – 5
– silu môže získať 0 – 3 body
– rovnováhu môže získať 0 – 3 body
– kontrolu dychu 0 – 3 body
– rytmus 0 – 3 body
– tímovú prácu 0 – 5 bodov

Pri súťaži sú vzory tzv. povinné – to sú vzory, ktoré vyhlási hlavný rozhodca pred začatím súťaže a tzv. voľné – to sú vzory, ktoré si športovec vyberie spomedzi dvadsaťštyri vzorov, vzhľadom k svojmu technickému stupňu.

 

 

 

b. Jayu Matsogi (voľný boj)

Je to súboj podľa pravidiel I.T.F. (International Taekwon-Do Federation), kde športovec predvádza svoje bojové schopnosti. Nedá sa tu však ukázať sila v plnom rozsahu, ktorá by viedla k vyradeniu súpera z boja, pretože šport i bojové umenie majú za úlohu zdravie chrániť a nie ničiť. Popisu voľného boja je venovaná samostatná kapitola.

V tejto disciplíne športovec predvádza, či je jeho technika dostatočne razantná, aby súpera vyradila z boja. Ide predovšetkým o prerážanie dosiek (pôvodne drevených ale dnes väčšinou plastových). Súťažiaci sa snažia predpísanými technikami preraziť čo najviac dosiek uchytených v špeciálnom stojane a tak nazbierať čo najviac bodov. Za prerazenú dosku sú 3 body, za nalomenú dosku 2 body.

Muži prerážajú piatimi technikami, uvedený počet dosiek je z majstrovstiev Európy:

1) Ap Joomuk Jirugi (úder prednou stranou päste), 4 dosky
2) Sonkal Yop Taerigi (sek malíčkovou hranou). 4 dosky
3) Yopcha Jirugi (bočný kop), 5 dosiek
4) Dollyo Chagi (oblúkový kop), 5 dosiek
5) Bandae Dollyo Chagi (obrátený oblúkový kop), 5 dosiek

Ženy prerážajú iba tromi technikami a to technikami č. 2, 3 a 4. Počet dosiek: na sek rukou – 2 dosky, na kopy – 3 dosky. Technika je platná, iba ak bola vykonaná správne, zodpovedajúcou úderovou plochou a ak súťažiaci nestratil stabilitu pri kope, resp. údere vo forme pádu alebo dotyku rukou na zem. V tejto disciplíne je základným predpokladom správna technika a odvaha.

Sú to gymnastické prvky, ktoré pri sebaobrane môžu slúžiť na únik, úhyb alebo zvláštny útok. V tejto disciplíne sa súťažiaci snažia vo výskoku predpísanými technikami preraziť dosku uchytenú v špeciálnom stojane a tým nazbierať čo najviac bodov. Za prerazenú dosku sú 3 body, za nalomenú 2 body. Muži prerážajú piatimi technikami, uvedené vzdialenosti sú z majstrovstiev ČR:

1) Twimyo Nopi Chagi (priamy kop do výšky), doska je vo výške 260 cm
2) Twimyo Dollyo Chagi (oblúkový kop vo výskoku), doska je vo výške 250 cm
3) Twimyo Dolimyo Yopcha Jirugi (bočný kop vo výskoku s otočením), vo výške 250 cm
4) Twimyo Bandae Dollyo Chagi (kop pätou vo výskoku s otočením), doska vo výške 250 cm
5) Twimyo Nomo Chagi (letiaci kop cez prekážku), prekážka vzdialená 3,5 m a vysoká 70 cm

Ženy prerážajú iba troma technikami a to technikami č 1, 2 a 5. Dosky sú približne o 40 cm nižšie. Technika je platná iba ak bola prevedená správne, zodpovedajúcou úderovou plochou a ak súťažiaci nestratil stabilitu pri dopade (nesmie spadnúť na zem, ani sa dotknúť rukou zeme). V tejto disciplíne je základným predpokladom dobrý odraz, uvoľnenosť a správna technika.

Stránky: 1 2 3 4