Definícia Taekwon-Do

Filozofia Taekwon-Do

Taekwon-Do sa dá charakterizovať ako druh neozbrojeného boja určeného k sebaobrane. Je to spôsob vedeckého využitia tela pri sebaobrane, ktoré len vďaka intenzívnemu telesnému a duševnému tréningu získa takúto schopnosť. Z filozofického hľadiska výsledkom takéhoto úsilia je stav mysle, ktorá je v súlade s prirodzenosťou človeka a líši sa od myslenia ľudí, ktorí túžia iba po bohatstve, moci a senzácii. Správne myslenie otvára jedincovi lepší pohľad na svet, odstraňuje duševné a telesné napätie, čo poskytuje väčšie telesné schopnosti, využiteľné pri sebaobrane. Preto neoddeliteľnou súčasťou Taekwon-Do je filozofia, zahrňujúca v sebe spôsob života a myslenia.

Každý z nás musí objaviť sám seba neustálym cvičením duševnej disciplíny. Získava tak schopnosť rozoznať dobré od zlého, predovšetkým u človeka. Je podstatné, aby si jedinec uvedomil, že každý túži žiť v kľudnej, mierovej a slobodnej spoločnosti, preto je povinnosťou každého takúto spoločnosť vytvoriť.

Je pochopiteľné, že všetci ľudia žijúci na tejto planéte sú do určitej miery závislí na materiálnych hodnotách. Inteligentný človek by mal vedieť určiť mieru svojich potrieb, pretože chamtivosť a radovánky jedného môžu znamenať chudobu a slzy iných.
V Taekwon-Do neexistujú dogmy.

Existujú iba príklady ušľachtilých jednaní a vzory mravného vzdelania, preto nemôže byť zneužité na ovládanie ľudí ani pri presadzovaní svojich osobných ambícií.

Celá filozofia Taekwon-Do je zachytená v jeho morálnom kódexe, ktorého podstatou sú tieto zásady (Taekwon-Do Jungshin):

1. Zdvorilosť (Ye Ui)
2. Čestnosť (Yom Chi)
3. Vytrvalosť (In Nae)
4. Sebaovládanie (Guk Gi)
5. Neskrotný duch (Baekjul Boolgool)

Zásady Taekwon-Do

Podobne ako v iných ázijských bojových umeniach aj v Taekwon-Do platí vnútorný poriadok správania sa a disciplíny. Všetky zásady, ktoré by mal žiak dodržiavať, vedú k posilovaniu ľudskej vzájomnosti, priateľstva a obetavosti, učia pokore a odstraňujú prvky sebectva a namyslenosti. K rešpektovaniu týchto zásad sa žiak Taekwon-Do zaväzuje sľubom, vyjadrujúcim celú podstatu Taekwon-Do.

Sľub Taekwon-Do

Verný myšlienkam a morálnym princípom Taekwon-Do budeme vždy stáť na strane spravodlivosti a práva, budeme rešpektovať osoby staršie a choré a podľa vlastných možností im budeme pomáhať. Nikdy nezneužijeme bojové umenie Taekwon-Do k obhajobe nízkych a nemorálnych cieľov a myšlienok.

Telocvičňa, v ktorej sa Taekwon-Do cvičí, sa kórejsky nazýva DO JANG, čo v preklade znamená „Miesto, kde sa praktizuje DO (cesta)“. Cvičí sa v špeciálnom úbore, ktorý sa kórejsky nazýva DO BOK, čo v preklade znamená „Uniforma, v ktorej sa praktizuje DO“.

Žiak Taekwon-Do je povinný v telocvični dodržiavať tieto zásady:

“ pri vstupe a odchode z telocvične (Do Jang) sa žiak pozdraví poklonením, čím dáva úctu miestu, kde sa cvičí Taekwon-Do
“ v telocvični je zakázané fajčiť, piť a konzumovať jedlo
“ počas tréningu by nikto nemal opustiť telocvičňu bez vedomia majstra, prípadne iného trénera
“ do telocvične je zakázané vstupovať v obuvi, cvičí sa naboso
“ počas tréningu by žiak nemal kričať, ani hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú Taekwon-Do.

Pozdrav Taekwon-Do

Každý tréning začína a končí pozdravom. Dávame tým najavo úctu majstrovi. Pri pozdrave stojíme v postoji Charyot Sogi (pozri ďalej v kapitole Postoje) a pozeráme do očí zdravenej osoby. Samotný pozdrav spočíva v miernom uklonení, pozerajúc majstrovi do očí, a vyslovení TAEKWON. Po vyslovení pozdravu sa vraciame do východzej polohy. Týmto spôsobom zdravia cvičenci.

 

 

Na začiatku tréningu asistent majstra, napr. BOO SABOM (pozri ďalej Stupne technickej vyspelosti), najprv zavelí všetkým cvičiacim CHARYOT a s poklonou pozdraví majstra za celú skupinu slovami SABOM NIM KE KYONGYE (v preklade „Poklona k pánovi majstrovi“). Ostatní pripájajú TAEKWON. Na konci tréningu asistent najprv pozdraví majstra. Potom sa otočí smerom k ostatným cvičiacim. Teraz pozdraví asistenta za celú telocvičňu cvičenec s najvyšším technickým stupňom slovami CHARYOT, BOO SABOM NIM KE KYONGYE. Pri pozdrave je nutné rozlišovať oslovenie majstra, resp. asistenta majstra podľa ich technických stupňov (pozri ďalej Stupne technickej vyspelosti).
Okrem toho majstra zdravíme uklonením vždy, keď s ním potrebujeme hovoriť, alebo keď nás k sebe zavolá.

Stránky: 1 2 3 4